نقش فولاد آریا  تولید درب و پنجره فولادی، درب ضد سرقت، درب لابی

این مجموعه با نزدیک به یک دهه فعالیت تولیدی در زمینه انواع درب سعی در خودکفایی ملی

و تولید داخلی نموده و هر ساله کیفیت و خدمات و ضمانت های خود را بهبود داده است 

ضد سرقت برجسته

درب لابی
Image Detail

درب حیاطی

درب حیاطی - پار...
Image Detail

ضد سرقت cnc

درب لابی
Image Detail

ضد سرقت لابی

درب لابی
Image Detail

نتایج به دست آمده و تجزیه و تحلیل آنها : نتایج و بحث کلی

 

ریختهگريدقیقباانواعریختهگريهايدیگرازاینجهتتفاوتداردکهدرآنبهپرداختسطحیوکارهايتکمیلی نیازينیستواینخودباعثکاهشهزینههايتولیدوآسانیطراحیقطعاتمیشود. بهبیانیدیگر،ریختهگريدقیقروش ساختقطعاتدراندازهوابعادموردنظربرايتقریباتمامیآلیاژهاازقبیلفولاد،آلومینیم،مس،آلیاژهايتیتانیموسوپر آلیاژهاينیکلوغیرهبدوننیازبهماشینکاريوعملیاتتکمیلیویاکاهشآنهااست. بااینروشمیتوانکیفیتهاي متالورژیکیمثلاندازةدانه،آرایشدانه‌ها وانجمادجهتداررابهدقتکنترلکردکهاینویژگی‌ها بهکنترلدقیقترخواص مکانیکیکمکمیکند.

روش ریخته گری دقیق برای قطعاتی مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها به پرداخت کاری سطحی و عملیات تکمیلی نیازی نیست و این امر باعث کاهش هزینه های تولید و آسانی طراحی قطعات می شود . بوسیله این روش می توان تقریباً تمام آلیاژ‌ها نظیر فولاد ، آلومینیوم ، استیل ، آلیاژ های تیتانیم و سوپر آلیاژهای نیکل را بدون نیاز به عملیات ماشینکاری تولید کرد . در این روش به دلیل کنترل انجماد جهت دار می توان کیفیت های متالوژیکی مثل اندازه دانه ، انجماد دانه‌ها و غیره را بدقت کنترل نمود ، همچنین هزینه تولید در این روش به مراتب از سایر روشهای دیگر ریخته گری گران تر است .

در روش ریخته گری معمولی با ماسه هزینه فلز ، نصف هزینه قطعه ریخته گری است بر عکس هزینه فلز برای قطعه ریخته گی با قالب دقیق ، معمولاً جزء ناچیزی از کل هزینه می باشد .

درریختهگريدقیقبافروبردنیکمدلمومیویاپلاستیکیازقطعهموردنظر،بهگونهايمکرروچندباره،دردوغاب هايسرامیکیبادانهبندیهايگوناگون،پوستهايسرامیکیبهدورمومتشکیلمیشودکهپسازخشکشدنومومزدایی تحتعملیاتپختقرارمیگیرد. بهمنظورساختدوغابهايسرامیکیازدیرگدازهاییازقبیلزیرکن،سیلیسگداخته، آلومیناوچنددیرگدازدیگراستفادهمیشود.

باوجودکیفیتبسیارخوبقطعاتساختهشدهبااینروش،ریختهگريدقیقهنوزبرايساختبسیاريازقطعاتمقرونبه صرفهواقتصادينیست. نکتهمهم،فرآیندساختاینقالبهااستکهتکنولوژيوشرایطمنحصربفردخودرا دارد. تهیهقالب فلزياولیهتعیینکنندهدقتابعاديوکیفیتسطحیقطعهنهاییخواهدبود. بنابرایندرطراحیوساختقالباولیه،انقباض مومومذابفلزبایدمحاسبهشود. همچنینکیفیتداخلیقالببسیارصافوعاريازعیوبباشدتابعدازتزریقمومبدرون قالبمدلمومیازکیفیتسطحیخوبیبرخوردارباشد.درعینحالبرايتکرارپذیريوساختمدلهايمشابهبا ابعادیکسان،دماوفشارتزریقبایدبهدقتکنترلشود. درانتهامدلهايمومیقبلازغوطهوريدردوغاببایدکاملاًاز چربیهاوگردوغبارزدودهشدهوتمیزشوند. اینعملباشستشويمدلمومیدرالکلوسپسدرآبانجاممیشود ازطرفیبایدتوجهداشتکهبرايساختقالبهايسرامیکیفرمولاسیونمناسبدوغابوخواصورفتارآنازاهمیتویژه ايبرخورداراست. فرمولاسیوندقیقیبرايتهیهدوغابتعریفنشدهاستوهرکارخانهریختهگريدقیق،دوغابخودرابنا بهآلیاژموردنظرودیرگدازهايمصرفیتهیهمیکند. ازنکاتمهمدردوغابسازي،یکنواختوعاريازاگلومرهبودن دوغاباستکهانتخابنوعدیرگداز،اندازهدانههايآن،نوعومقداربایندرمصرفی،موادافزودنی،زمانوسرعتهم زدنودمايآن،نقشعمدهايرادراینامرایفامیکند. دراینآزمایشباکنترلدقیقعواملفوقوکنترلتکرارپذیري فرآیندقالبسازيوکاهشپارامترهايمتغیر،تاثیرمقدارترکنندهوضدکفبررفتاردوغاب،ترکنندگیمدلمومیتوسط دوغابواستحکامخاموپختقالبهايسرامیکیموردبررسیقرارگرفت.

 

مطالعاتبسیاريبررويرفتاردوغابهايپایهآبیوچگونگیترکردنمدلمومیانجامشدهاستوچگونگیترکردنمدلمومیتوسطدوغابسرامیکیشایدنقشبسیارمهمیدرکیفیتقطعهریختگینهاییداشتهباشد. تغییرنامناسبدرنسبتبایندر،دیرگدازوموادافزودنیتعادلوپایداريدوغابرابههممیریزد. لذاازعواملمهمدرکیفیتدوغابدرهنگاماستفادهوجهتنگهداريبرايزمانهايبیشتر،کنترلدقیقدرصدمناسبدیرگداز،بایندروموادافزودنیاست.

کلمات کلیدی:

درب ضد سرقت،درب،در ضد سرقت،درب ورودی،درب لابی،درب ضد سرقت ترک،در ضد سرقت چینی،
فرفوژه،حفاظ،در ضد سرقت لابی،ضد سرقت برجسته،در فرفوژه،در لابی،در آهنی،نقش فولاد آریا،ضد سرقت cnc

شبکه های اجتماعی و سایت های ما

                

         وب سایت دیگر ما         سایت قدیمی ما

                

با ما در تماس باشید

تلفن                                                     03136200063

 مدیر بازرگانی    مهندس حیدری                  09131295307
 مدیر تولید         مهندس میر محمدصادقی       09131095100
     
 آدرس کارخانه
      اصفهان منطقه صنعتی نجف آبادابو ریحان بیرونی 11 فرعی5

آدرس کارگاه
      اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن روبه روی زندان مرکزی
      (یزد آباد) شهرک قدس کوی بافندگان حدفاصل بهار 10 و پرستو

 

 

اعضا هیئت مدیره شرکت

 شرکت نقش فولاد آریا

اعضای هیئت مدیره
مدیرعامل مهندس امیر رزمی
مدیر تولید مهندس میر محمدصادقی
مدیر بازرگانی مهندس حیدری